Farma Trněný Újezd  ekologické hospodářství   

O NÁS

Historie

Dle dochovaných archivních záznamů a rodokmenu se rodina Holovských zabývá zemědělstvím již několik staletí. Od počátku dvacátého století část rodiny hospodaří v Trněném Újezdě. V té době také došlo k největšímu rozvoji statku, kdy byla provedena celková rekonstrukce a výstavba nových hospodářských budov. Před druhou světovou válkou patřilo ke statku okolo 40 ha zemědělské půdy. Rodina se zabývala zemědělskou prvovýrobou, provozovala cihelnu a věnovala se také chovu dostihových koní plemene anglický plnokrevník.

V padesátých letech došlo k zabrání veškerého majetku a vzniku státního statku. Část rodiny byla v té době i vězněna.

Rodina získala zpět veškerý nemovitý majetek v roce 1990. Následně probíhaly soudy o vydání zabaveného movitého majetku a náhradu škody, způsobené na nemovitostech. V roce 1995 obhospodařovala přibližně 80 ha půdy. Do tohoto roku se také zabývala chovem krav a produkcí mléka. V roce 1995 došlo k výraznému zhoršení situace na trhu s mlékem, krachují mlékárny a farma eviduje vysoké položky za dodané mléko. Na tuto situaci farma reaguje přechodem na rostlinnou výrobu. Od pozemkového fondu si pronajala další pozemky a rozrůstá se na současných 240 ha půdy. Farma se zaměřila především na jednostrannou produkci obilí a řepky. Takto pojatá rostlinná výroba fungovala na farmě až do roku 2010. Od roku 2010 zároveň docházelo k částečnému zatravňování menších neúrodných celků orné půdy a jejich převodu na trvalé travní porosty. Na travních porostech se začal chovat skot bez tržní produkce mléka a později i koně. Důvody, které vedly ke změně zaměření byly nejen ekonomické. V tomto rozhodnutí se promítnul především přístup mladší generace, syna dosavadního farmáře Ing. Radima Holovského. Syn Radim Holovský ml. právě v současnosti řídí farmu a je jejím majitelem.

Vzhledem k tomu, jak v posledních letech dochází k významnému snižování kvality většiny produktů a zvyšuje se poptávka po kvalitních, neanonymních potravinách, vznikla nová idea produkovat kvalitní maso a snaha dostat se až ke konečnému spotřebiteli. V roce 2011 tak celá farma vstupuje do režimu ekologického hospodářství a zaměřuje se na produkci širokého sortimentu kvalitního masa.